Brandveiligheid campings / camperplaatsen

Brandveiligheid camperplaatsen.

De brandveiligheid is geregeld in Besluit van 4 oktober 2017, houdende regels
inzake het brandveilig gebruik van overige plaatsen en de basishulpverlening op die plaatsen (Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen). Dit besluit is op 1 januari 2018 in werking getreden. Ook zijn er regels te vinden in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Afstanden en maatregelen. Vraag info bij uw regionale brandweer organisatie.

  1. Aan te houden afstand tussen brandcompartimenten van 1000 m2 voor zowel stacaravans (permanente standplaats), tourcaravans als tenten (niet-permanente standplaats) dient minimaal 5 meter te zijn.
  2. De afstand van stacaravans op permanente standplaatsen die liggen binnen een brandcompartiment dient 3 meter (WBDBO van 20 minuten) te zijn, welke afstand vrij is van zaken. De WBDBO-eis van 30 minuten, vertaald naar een afstandeis van 5 meter, is gebaseerd op de theoretische aanname dat de kampeermiddelen op 5 meter afstand van elkaar staan. Dit is immers nodig om het gevaar van brandoverslag te berekenen volgens de NEN 6068. Uit onderzoek is gebleken dat (theoretisch) bezien een WBDBO van 20 minuten (vertaald naar 3 meter afstand) tussen de kampeermiddelen voldoende is.
  3. Als alternatief voor de afstandeis kan een bouwkundige constructie met voldoende hoge brandwerendheid worden toegepast.
  4. Aan te houden maximaal oppervlak (brandcompartiment) van vrij te plaatsen kampeermiddelen van maximaal 1.000 m2; met een WBDBO van tenminste 30 minuten, vertaald naar minimaal 5 meter afstand tussen de brandcompartimenten. Hierbij dient te worden overwogen dat bij brand in een caravan alle caravans op dat terreinoppervlak (brandcompartiment) kunnen afbranden.
  5. De motivering van de maximale omvang van een brandcompartiment op 1.000 m2 is gebaseerd op het gegeven dat in geval van brand 1 tankautospuit van de brandweer de brand tot een dergelijk brandcompartiment beperkt kan houden. Daarnaast biedt een brandcompartiment van maximaal 1.000 m2 een waarborg dat overlast en schade wordt beperkt. Uiteraard wordt bij deze maximale omvang ervan uitgegaan dat aan de relevante brandbeveiligingsvoorzieningen wordt voldaan (denk aan bereikbaarheid en bluswatervoorziening) dan wel dat er wordt voorzien in een gelijkwaardige oplossing.
  6. Niet-permanente standplaatsen kunnen ook bezet worden door tenten. Beheersbaarheid van brand speelt hier echter minder een rol, aangezien de afbrandsnelheid van een tent vele malen hoger is dan die van een sta- of tourcaravan. Ook zullen de tenten door hun wijze van opzetten (scheerlijnen) enige afstand tot elkaar bezitten. Uiteraard dienen wel goede mogelijkheden van spoedige brandbestrijding (aanwezigheid blusmiddelen, een adequate interne organisatie) en een snelle ontvluchting (bereikbaarheid, vlucht – en ontruimingsmogelijkheden) aanwezig te zijn, te realiseren door brandcompartimentering van maximaal 1.000 m2 terreinoppervlak met tenten en minimaal 5 meter tussen brandcompartimenten.

Open vuur en vuurkorven op campings/camperplaatsen.

Het antwoord ligt in besloten in artikel 5.1. het gebruik van een plaats is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie en de ontwikkeling van een brand wordt voorkomen. Indien open vuur en vuurkorven naar het oordeel van de gemeente een brandgevaarlijke situatie oplevert is het niet toegestaan. Het voorkomen van een brandgevaarlijke situatie kan door voldoende afstand te houden van objecten die vlam kunnen vatten, zoals tenten, caravans, bomen, maar ook de aanwezige vegetatie en de weercondities kunnen daarbij een rol spelen. Kortom het is aan het bevoegd gezag om per specifieke situatie te beoordelen of in voldoende mate gevolg is gegeven aan dit voorschrift. Zodoende kan naar het oordeel van de helpdesk een algemeen verbod op vuurkorven niet aan de orde zijn.

Handige links:

Share