Open brief aan de Recron

Op de website van de Recron, geeft de voorzitter, Adri van der Weyde, in een artikel aan wat de Recron vind van camperplaatsen. Als je dit artikel leest dan verbaas ik mij hoe slecht deze man geïnformeerd is over camperraars. Hij wil ze graag als klant op Recron campings, maar als je op deze wijze aan klantenwerving doet en weinig van camperen snapt, sla je de plank volkomen mis. Door dit artikel hebben veel facebook gebruikers de volgende brief aan de Recron gestuurd. Deze brief wordt gesteund door het bestuur van de Camper Club Nederland.

Onderstaande brief is door veel facebook campergebruikers aan de Recron gezonden. Wilt u hem ook sturen, klik dan hier voor de download!

Geachte dames en heren,

De Recron vindt vaak dat campers niet vrij mogen staan, want de Recron heeft kampeerterreinen en betalen daar allerlei lasten voor.

Als campertoeristen vinden wij dat de Recron op deze manier aan gedwongen winkelnering doet, dat werkt niet en zal ook nooit werken. Campings bieden door koppelverkoop naast een plaats om te overnachten, sanitair en diverse recreatieve voorzieningen aan. Daarmee bieden ze iets aan waar camperaars meestal geen behoefte hebben. Die koppelverkoop door campinghouders is laakbaar en maakt de prijs van een simpele overnachting absurd hoog.

Ook vindt de Recron het geen gemeentelijke taak om plaatsen aan te wijzen, onzin natuurlijk, een gemeente wijst altijd parkeerplaatsen aan, verzorgt het groen, zorgt voor riolering etc. Campingeigenaren zouden eens naar bijv. Frankrijk moeten kijken, waar gemeentelijke camperplaatsen voor de camping liggen en de campers tegen betaling gebruik mogen maken van de campingvoorzieningen. Ook vragen we ons af waaraan campings eigenlijk het alleenrecht ontlenen op het aanbieden van ruimte om te parkeren en dan in je auto te slapen? Parkeren is een gemeentelijke aangelegenheid en slapen is in Europa nog steeds niet verboden. Kennelijk zijn de Recron deelnemers geen echte ondernemers, immers die zijn creatief genoeg om een aanbod te bedenken waarmee ze campertoeristen wel weten te bereiken. Ook vergeten campings dat camperplaatsen campers aantrekken, aan de Moezel staan zowel de campings als de camperplaatsen vol campers.

Ook lijkt de scheiding tussen marktactiviteiten en overheidsactiviteiten waarop de Recron zich beroept een kunstmatige. Gemeenten worden geacht datgene te doen wat in het belang van hun inwoners is en hebben daar in artikel 124 van de Gemeentewet nadrukkelijk de bevoegdheid voor gekregen. Als gemeenten dus recreatief overnachten op parkeerplaatsen toestaan doen zij dat met andere motieven, zoals het stimuleren van de middenstand en in het verlengde daarvan de leefbaarheid van de kernen, voorkoming van misdrijven door meer sociale controle etc. Deze bevoegdheid is gemeenten uitdrukkelijk toebedeeld bij de intrekking van de Wet op de Openluchtrecreatie.

Daarnaast is de vraag of gemeenten die een volledig verbod instellen tot parkeren en overnachten hiertoe wel bevoegd zijn. Immers wanneer overnachten met een kampeerauto in de openbare ruimte wettelijk wordt verboden zal er vooraf een belangenafweging (proportionaliteit en subsidiariteit) moeten plaatsvinden. Op dit moment nemen de meerderheid van de gemeentes de artikelen uit de modelverordening over, zonder de vereiste afwegingen te maken of alternatieven te bieden. Het is bijzonder twijfelachtig of dit rechtmatig is. Daarnaast is parkeren van o.a. een camper geregeld in, bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994. Op grond van artikel 122 van de Gemeentewet is de gemeente niet bevoegd zaken te regelen die reeds door een wet, een algemene maatregel van bestuur of een provinciale verordening worden geregeld. De wegenverkeerswet zegt in artikel 2a dat: “provincies, gemeenten en waterschappen behouden hun bevoegdheid om bij verordening regels vast te stellen ten aanzien van het onderwerp waarin deze wet voorziet, voorzover die regels niet in strijd zijn met de bij of krachtens deze wet vastgestelde regels en voorzover verkeerstekens krachtens deze wet zich daar niet toe lenen”. De gemeente heeft dan ook geen verordende bevoegdheid waar het het parkeren van kampeerauto’s betreft. De betreffende regels zijn op grond van artikel 122 Gemeentewet van rechtswege vervallen

Ten slotte bepaalt artikel 2 van Protocol 4 bij het Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens (EVRM) nadrukkelijk dat een ieder die zich legaal op het grondgebied van een deelnemende staat bevindt, daar vrijelijk zijn verblijfplaats moet kunnen kiezen. De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden gebonden dan die bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid of van de openbare veiligheid, voor de handhaving van de openbare orde, voor de voorkoming van strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of van de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. De keuzen van de vrije verblijfplaats is dus een grondrecht. Is een kampeerauto een verblijfplaats als bedoeld in het EVRM? Zoekend in woordenboeken kom ik o.a. uit op huisvesting, onderkomen, verblijfplaats, woning etc. Ook blijkt uit wetgeving veelvuldig dat een camper (kampeerauto) een verblijfplaats is in de zin van de wetgeving is. Voor een nadere uitleg van dit begrip verwijs ik u kortheidshalve naar de brief die Campervisie naar de Autoriteit consument en markt heeft gezonden. Zie https://www.campervisie.eu/autoriteit-consument-en-markt/

Wanneer de Recron zich op deze wijze blijft verzetten tegen het parkeren en overnachten van campers, zullen wij geen gebruik meer maken van campings en camperplaatsen die bij de Recron zijn aangesloten..

Hoogachtend,

Share