Recron tegen onderzoek campers

Recron tegen onderzoek campers

De Recron, de belangenvereniging van recreatieondernemers, adviseert de gemeente geen tijd en energie te besteden aan een onderzoek naar de mogelijke inrichting van camperplaatsen op Texel. Volgens de Recron kent het eiland al diverse terreinen voor kampeerauto’s.

De belangenorganisatie reageert op een besluit van de gemeenteraad om te onderzoeken of het zinvol is camperplaatsen in te richten. Dat besluit werd recent op verzoek van de VVD genomen tijdens de behandeling van de Kadernota. Volgens de liberalen nemen campers op het eiland toe, maar zijn ze aangewezen op kampeerterrein, terwijl in bijvoorbeeld Spanje of Frankrijk gebruikelijk is dat de gemeente speciale camperplaatsen inricht. Volgens regiomanager Arthur Helling bieden vrijwel alle Recronleden op Texel al diverse vormen van verblijfplaatsen voor campers aan. Dan gaat het om plekken voor camperbezitters die voor langere tijd ergens willen staan waar ze zijn voorzien van faciliteiten, om plekken voor camperbezitters die op doorreis zijn en voor camperbezitters die nagenoeg zelfvoorzienend zijn en alleen afval en vuilwater willen kunnen lozen en de accu willen opladen. Helling: ‘Voor al deze vormen bieden de ondernemerszowel op de terreinen als “buiten de poort” overnachtingsplaatsen aan waarvoor door hen ook aanzienlijke investeringen zijn gedaan.’ In een brief aan de gemeenteraad en het collegaraad en het college stelt de regiomanager dat de gemeente zeker niet zelf een camperplaats moet willen beheren. ‘Dan ga je de Texelse ondernemingen beconcureren en dat moet je als lokale overheid niet willen. Een camperplaats is geen taak van de gemeente. Het vraagt investeringen in faciliteiten en je bent tijd en geld kwijt aan bijvoorbeeld het innen  van gelden en toeristenbelasting, het opruimen van afval en handhaving.’ Een vergelijking met andere landen waar het nog wel eens aan overnachtingsmogelijkheden voor campers ontbreekt, gaat volgens Helling niet op. ‘Nederland is een dichtbevolkt land met, zeker ook op Texel, een hoog voorzieningenniveau. Er is dus altijd wel een plek in de buurt om met de camper heen te kunnen gaan.’Volgens de Recron wordt het probleem van illegaal opgestelde campers evenmin verholpen. ‘Die “kampeerders”zijn op zoek naar een gratis verblijf.’ Helling wijst het gemeentebestuur erop dat het de leden van de Recron al jaren stoort dat vanuit de politie ‘niet of nauwelijks actie wordt ondernomen tegen illegaal geplaatste kampeermiddelen en in het bijzonder campers.’ In dat kader stelt de Recron volgens hem al jaren flyers aan de politie beschikbaar om die bij illegale kampeerders onder de aandacht te brengen. ‘Op gebiede van dienstverlening, productaanbod en informatieverstrekking pakken leden van de Recron hun rol meer dan op. Daarvoor zouden ze moeten worden beloond en niet gestraft. Ook ondernemers van de Recron merken de crisis.

Bron: Texelse courant 31-07-2012.

———————————————

Een dergelijke reactie van de Recron is naar onze mening ongepast en onbehoorlijk. Immers zijn campers gewoon personenauto’s of vrachtauto’s die in Nederland geparkeerd mogen worden. Parkeren is geregeld in en krachtens de Wegenverkeerswet 1994. De gemeente kan dan ook om meerdere redenen het parkeren van campers niet verbieden.

 1. Artikel 121 van de Gemeentewet zegt immers: “De bevoegdheid tot het maken van gemeentelijke verordeningen blijft ten aanzien van het onderwerp waarin door wetten, algemene maatregelen van bestuur of provinciale verordeningen is voorzien, gehandhaafd, voor zover de verordeningen met die wetten, algemene maatregelen van bestuur en provinciale verordeningen niet in strijd zijn”
 2. Artikel 122 van die wet zegt: “De bepalingen van gemeentelijke verordeningen in wier onderwerp door een wet, een algemene maatregel van bestuur of een provinciale verordening wordt voorzien, zijn van rechtswege vervallen.”
 3. Artikel 2 van Protocol 4 bij het Europese Verdrag van de Rechten van de mens zegt dat een ieder die wettig op het grondgebied van een Staat verblijft, heeft
  binnen dat grondgebied het recht zich vrijelijk te verplaatsen en er vrijelijk zijn verblijfplaats te kiezen. De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden gebonden dan die bij de wet zijn voorzien en in een
  democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid of van de openbare veiligheid, voor de handhaving van de openbare orde, voor de voorkoming van strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of van de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Er zijn meerdere uitspraken waaruit blijkt dat een camper een verblijfplaats is in de zin van deze wettelijke bepalingen.
 4. Slapen kan door de overheid eveneens niet verboden worden. Dit zou zeker in strijd zijn met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens.
Daarnaast nog de volgende opmerkingen:
 1. De politie heeft niets als taak te flyeren. De taak van de politie is omschreven in artikel 2 van de Politiwet 1993. Dat de Recron verwacht dat de politie daarvoor ingezet wordt is onbegrijpelijk, zeker nu de Recron zelf zegt dat de overheid geen taken van ondernemers moet verrichten.
 2. Het is het risico van iedere ondernemer die investeert om het aantrekkelijk te maken voor de mensen uit zijn doelgroep om bij hem zijn investeringen te doen. Gedwongen winkelnering is niet de wijze waarop investeringen terug gewonnen kunnen worden. het is de vrijheid van de ondernemer om camperplvoorzieningen te treffen. Komen zijn klanten niet dan heeft hij onvoldoende onderzoek gedaan alvorens te investeren.

Wij zijn van mening dat de aanleg van camperplaatsen, dan wel het mogen parkeren met campers formeel niet kan worden tegengehouden. De gemeenteraad van Texel zou er dan ook verstandig zijn om het parkeren en overnachten middels de Wegenverkeerswet te reguleren. Gebeurd dat niet dan mag men dus overal parkeren, alhoewel men steeds weer naar de rechter zal moeten om dat af te dwingen. Tot nu toe echter steeds met succes omdat de bepalingen in strijd zijn met formele wetten.

Naar onze mening past maar 1 antwoord, we gaan niet meer naar campings die bij de Recron zijn aangesloten.

Share

Eén reactie op Recron tegen onderzoek campers

 1. Kerry Rammers schreef:

  hallo Martin

  Stuur maar door naar de gemeente raadsleden.Hopend dat ze positief reageren.

  groet Kerry

Geef een reactie